Convertir un ArrayList en un string delimitat per comes

Sovint ens trobem que cal fer una cerca a la base de dades utilitzant la sentència WHERE camp IN (llista de valors separats per comes).

És freqüent tenir tota aquesta llista de valors emmagatzemats, per exemple, en una variable de tipus ArrayList . 

La forma “tradicional” de recórrer aquest ArrayList per a confeccionar la llista de valors, era utilitzant alguna mena de bucle.

string concat = "";
foreach(Valor in ArrayListLlista){
concat += Valor + ",";
}

Però en C# és possible simplificar el bucle utilitzant el mètode Join de l’objecte string

string strConcat = string.Join(",",((ArrayListLlista.ToArray(typeof(string)) as string[])));