Temes fills en wordpress

Quan treballem amb wordpress, el més probable és que ens calgui modificar styles, javascripts, etc del tema seleccionat.

Per a garantir que les actualitzacions del tema no afectaran els canvis que hi haguem introduït, convé crear temes fills.

Crear un tema fill és ben senzill.

 1. Crear una carpeta amb el nom del nostre tema fill a la carpeta wp-content/themes del nostre wordpress.
 2. Crear un fitxer style.css en aquesta carpeta amb el contingut següent
  /*
  Theme Name: el nostre tema
  description: Descripció del nostre tema fill
  Author: El nom de l'autor
  Template: nom de la carpeta que conté el tema pare
  Version: 1.0.0
  */
 3. Crear un fitxer functions.php en aquesta carpeta amb el contingut següent
  <?php
  function my_theme_enqueue_styles() {
  $parent_style = 'parent-style'; // Recupera els estils del tema pare
  wp_enqueue_style( $parent_style, get_template_directory_uri() . '/style.css' );
  wp_enqueue_style( 'child-style', get_stylesheet_directory_uri() . '/style.css', array( $parent_style ), wp_get_theme()->get('Version') );
  }
  add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'my_theme_enqueue_styles' );
  ?>

I, ja està. A partir d’aquí només cal seleccionar el nostre tema a l’apartat Aparença/Temes del Tauler de wordpress.