~V|ITeC - INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA|FIEBDC-3/201612019|ITeC-BEDEC|Àmbit Preus\ca|ANSI|BEDEC|1||| ~K|\\\4\5\2\2\\EUR\|\\\\|\\\3\4\\2\5\2\\\\\5\EUR\|2| ~C|B891-0P07|l|Esmalt a base d'olis vegetals|26.56||3| ~T|B891-0P07|Esmalt a base d'olis vegetals| ~C|B#||MATERIALS I COMPOSTOS|| ~T|B#|MATERIALS I COMPOSTOS| ~C|B8#||REVESTIMENTS|| ~T|B8#|REVESTIMENTS| ~C|B89#||MATERIALS PER A PINTURES|| ~T|B89#|MATERIALS PER A PINTURES| ~C|B891-#||ESMALT|| ~T|B891-#|ESMALT| ~D|B891-#|B891-0P07\0\| ~D|B89#|B891-#\0\| ~D|B8#|B89#\0\| ~D|B#|B8#\0\| ~D|BANCITEC##|B#\0\| ~C|BANCITEC##||bedec|| ~T|BANCITEC##|bedec| ~L||SPB\Plec de condicions| ~L|B891-#|SPB\ 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS Pintures, pastes i esmalts. S'han considerat els tipus següents: Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie PINTURA A LA COLA: Característiques de la pel·lícula líquida: Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): Al tacte: 2 h Totalment sec: 4 h Característiques de la pel·lícula seca: La pintura ha de ser de color estable. Adherència (UNE 48032): <= 2 PINTURA A LA CALÇ: Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides. PINTURA AL CIMENT: Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. PINTURA AL LÀTEX: Característiques de la pel·lícula líquida: Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): Al tacte: < 30 Totalment sec: < 2 h Característiques de la pel·lícula seca: Adherència (UNE 48032): <= 2 PINTURA PLÀSTICA: Característiques de la pel·lícula líquida: La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes. Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): Al tacte: < 1 h Totalment sec: < 2 h Pes específic: Pintura per a interiors: < 16 kN/m3 Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3 Rendiment: > 6 m2/kg Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% Característiques de la pel·lícula seca: La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. Adherència (UNE 48032): <= 2 Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relació constant >= 0,98 Resistència al rentat (DIN 53778): Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir PINTURA ACRÍLICA: Característiques de la pel·lícula líquida: Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments pneumàtics Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): Al tacte: < 4 h Totalment sec: < 14 h Característiques de la pel·lícula seca: La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. Ha de ser resistent a la intempèrie. ESMALT GRAS: Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): Al tacte: < 1 h Totalment sec: < 6 h Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. ESMALT SINTÈTIC: No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). Característiques de la pel·lícula líquida: Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): Al tacte: < 3 h Totalment sec: < 8 h Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5% Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5 Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4 Característiques de la pel·lícula seca: La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. Adherència (UNE 48032): <= 2 Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12 ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: Característiques de la pel·lícula líquida: Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): Al tacte: < 3 h Totalment sec: < 8 h Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5 Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4 Característiques de la pel·lícula seca: La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. Adherència (UNE 48032): <= 2 Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits Adherència i resistència a l'impacte: +----------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ ¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ ¦Adherència al quadriculat: ¦ 100% ¦ 100% ¦ ¦Impacte directe o indirecte: ¦ ¦ ¦ ¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé ¦ Ha de complir ¦ +----------------------------------------------------------------------+ Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir Resistència química: A l'àcid cítric al 10%: 15 dies A l'acid làctic al 5%: 15 dies A l'àcid acètic al 5%: 15 dies A l'oli de cremar: Cap modificació Al xilol: Cap modificació Al clorur sòdic al 20%: 15 dies A l'aigua: 15 dies ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. Característiques de la pel·lícula líquida: Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): Al tacte: < 3 h Totalment sec: < 8 h Característiques de la pel·lícula seca: La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. Adherència (UNE 48032): <= 2 Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): Al tacte: < 20 min Totalment sec: < 1 h ESMALT DE CLORCAUTXÚ: Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): Al tacte: < 30 min Totalment sec: < 2 h Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. ESMALT EPOXI: Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): Al tacte: < 30 min Totalment sec: < 10 h Ha de tenir bona resistència al desgast. Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): Tracció: >= 16 N/mm2 Compressió: >= 85 N/mm2 Resistència a la temperatura: 80°C PASTA PLÀSTICA DE PICAR: Característiques de la pel·lícula líquida: Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. Ha de tenir una consistència adequada. Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): Al tacte: < 1 h Totalment sec: < 2 h Pes específic: < 17 kN/m3 Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80% Característiques de la pel·lícula seca: La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. Adherència (UNE 48032): <= 2 Resistència al rentat (DIN 53778): Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: Subministrament: En pots o bidons. Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. PINTURA A LA CALÇ: Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. PINTURA AL CIMENT: Subministrament: En pols, en envasos adequats. Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori. 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: Identificació del fabricant Nom comercial del producte Identificació del producte Codi d'identificació Pes net o volum del producte Data de caducitat Instruccions d'ús Dissolvents adequats Límits de temperatura Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat Toxicitat i inflamabilitat Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: Identificació del fabricant Nom comercial del producte Identificació del producte Codi d'identificació Pes net o volum del producte Toxicitat i inflamabilitat CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: Identificació del fabricant Nom comercial del producte Identificació del producte Codi d'identificació Pes net o volum del producte Instruccions d'ús Temps d'estabilitat de la barreja Temperatura mínima d'aplicació Temps d'assecatge Rendiment teòric en m/l Color OPERACIONS DE CONTROL: Els punts de control més destacables són els següents: En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions. El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ: Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: Esmalt sintètic: Assaigs sobre la pintura líquida: Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) Índex de despreniments INTA 16.02.88 Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) Assaigs sobre la pel·lícula seca: Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 Conservació de la pintura INTA 16.02.26 Esmalt de poliuretà: Assaigs sobre la pintura líquida: Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) Índex de despreniments INTA 16.02.88 Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) Assaigs sobre la pel·lícula seca: Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 Resistència a agents químics UNE 48027 Conservació de la pintura INTA 16.02.26 Resistència al calor UNE 48033 En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament. Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions. \| ~C|B0111000|m3|Aigua|1.63||PA| ~T|B0111000|Aigua|